Ochrana súkromia

Súhlas so spracovaním osobných udajov

Pri spracovávaní dát sa zaväzujeme riadiť zákonom NRSR č. 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnení a európskym nariadením č. 2016/679 – GDPR (General Data Protection Regulation).


Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť MANKI s. r. o., so sídlom Veľká Okružná 17, 010 01 Žilina, IČO: 52427277, prevádzkovateľ internetovej stránky www.profivyskoveprace.sk prehlasuje, že spracováva osobné údaje v súlade s ustanoveniami zákona č.18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov a v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov 2016/679 známym ako GDPR.


Aké údaje sa uchovávajú?

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme meno a priezvisko (prípadne názov firmy, IČO, DIČ a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a doručovaciu), telefónny a e-mailový kontakt. V našom systéme totiž evidujeme všetky objednávky a obchodné transakcie.


Prečo je to potrebné?

Pre realizáciu obchodnej transakcie s Vami potrebujeme komunikovať na základe vyššie spomenutých údajov. Tieto údaje získavame pri Vašej registrácii, a to buď trvalo, alebo dočasne.

 

Aké sú zásady používania súborov cookies?

Zásady používanie súborov cookies si môžete prečítať na konci článku.

Podmienky ochrany osobných údajov (GDPR – 2016/679)

I. Základné ustanovenia

Prevádzkovateľ osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je spoločnosť MANKI s. r. o., so sídlom Veľká Okružná 17, 010 01 Žilina, IČO: 52427277, s internetovou stránkou www.profivyskoveprace.sk (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
MANKI s. r. o., Ing. Ján Sabol (majiteľ a konateľ), info@manki.sk, +421 907 900 614

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané majiteľom spol. MANKI, menom – Ing. Ján Sabol

Osobné údaje však pre správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
TOMARCO s. r. o. IČO: 51709449, Jána Milca 741/27 010 01 Žilina

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré Ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných ponúk a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Účelom spracovania osobných údajov je:

Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

Zasielanie oprávnených obchodných ponúk a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.

Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

 Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

Po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V. Vaše práva

 Za podmienok stanovených v GDPR máte:

právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR

právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR

právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR

právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR

právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR

právo odvolať súhlas so spracovaním údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek vo svojom vlastnom zákazníckom účte

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VI. Podmienky zabezpečenia osobných údajov 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na: zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, zabezpečeného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VII. Záverečné ustanovenia

Odosielaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

 

Čo sú súbory cookie?

Za účelom zlepšenia poskytovaných služieb pre Vás využívajú naše stránky súbory cookie. Jedná sa o malé textové súbory, ktoré sa umiestnia v počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Používaním týchto súborov nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavuje ďalším prezeraním našej webovej stránky.
Ako ich používame?

Tieto webstránky používajú súbory cookie na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
Ako ich kontrolovať, prípadne odstrániť?

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti si môžete pozrieť na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
Ako odmietnuť používanie súborov cookie?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov ich automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení. Súbory je možné pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých.

 

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs&hlrm=sk

Firefox – https://support.mozilla.org/sk/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=povolenie-zakazanie-cookies&redirectlocale=sk

Opera – https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies

Safari – https://support.apple.com/sk-sk/HT201265